Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Ons doel is om deze overeenkomst zo leesbaar mogelijk te houden, maar in sommige gevallen om juridische redenen is een deel van de taal"legalees"vereist.

Uw aanvaarding van deze overeenkomst

De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten en/of aanvullende voorwaarden waarin ze uitdrukkelijk door verwijzing zijn opgenomen, inclusief maar niet beperkt tot ons privacybeleid (zoals hieronder gedefinieerd), vormen een wettelijke overeenkomst (gezamenlijk deze"Overeenkomst") en worden aangegaan door en tussen u ("u","uw","Gebruiker") en TriEye AS ("Bedrijf""wij""ons", &"onze").

Deze Overeenkomst bevat zeer belangrijke informatie met betrekking tot uw rechten en plichten, evenals voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van trieye.com (de"Website")Lees de Overeenkomst aandachtig door.

DOOR DEZE WEBSITE TE BETREKKEN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U:

 • ACCEPTEREN EN AKKOORD GAAN MET DEZE OVEREENKOMST EN VOLDOEN AAN DEZE OVEREENKOMST;
 • U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U DE WETTELIJKE MEERDERHEIDSLEEFTIJD BENT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OM EEN BINDEND CONTRACT MET ONS TE SLUITEN; EN,
 • U GAAT ERMEE AKKOORD INDIEN U DE WEBSITE BETREFT UIT EEN JURISDICTIE WAAR HET NIET TOEGESTAAN IS, U DIT OP EIGEN RISICO DOET.

Updates van deze Overeenkomst of de Website

We kunnen deze Overeenkomst en de Website en de inhoud ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien en al dergelijke herzieningen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing en zijn van toepassing op alle toegang tot en voortgezet gebruik van de WebsiteDoor deze Website te blijven gebruiken of door volgende aankopen te doen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze Overeenkomst.

Jouw verantwoordelijkheden

U bent verplicht ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Overeenkomst en deze nalevenDe website, inclusief inhoud of delen van de website, kan gebruikersregistratie vereisenHet is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt juist, actueel en volledig is.

Elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie die door u is gekozen of aan u is verstrekt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet als vertrouwelijk worden behandeld en u mag deze aan geen enkele andere persoon of entiteit bekendmakenU stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiligingU stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uitlogt van uw accountU bent verantwoordelijk voor elk misbruik van wachtwoorden of ongeautoriseerde toegang.

Verboden activiteiten

Het is verboden om te proberen de beveiliging van deze website te omzeilen en te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • toegang krijgen tot inhoud en gegevens die niet voor u bestemd zijn;
 • poging tot inbreuk of inbreuk op de niet-geautoriseerde beveiligings- en/of authenticatiemaatregelen;
 • het beperken, verstoren of uitschakelen van de service aan gebruikers, hosts, servers of netwerken;
 • het illegaal reproduceren van TCP/IP-pakketheaders;
 • het verstoren van netwerkdiensten en het anderszins verstoren van ons vermogen om de Website te controleren;
 • het gebruik van een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de website voor welk doel dan ook, inclusief het controleren of kopiëren van het materiaal op de website;
 • het introduceren van virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is;
 • de Website aanvallen via een denial-of-service-aanval, gedistribueerde denial-of-service-aanval, overstromingen, mailbombing of crashen; en
 • anderszins proberen de goede werking van de website te verstoren.

Eigendom van de website en inhoud

U begrijpt en stemt ermee in dat de Website en al zijn volledige inhoud (inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, afbeeldingen, interfaces, afbeeldingen, video, geluiden, muziek, illustraties, ontwerpen, computercode, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de website, en het ontwerp, de structuur, de selectie, de opstelling en het uiterlijk van die items, en de website als geheel), functies en functionaliteit zijn eigendom van ons, onze licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en zijn beschermd in alle vormen door intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere eigendomsrechtenUw gebruik van de Website draagt geen enkel recht, titel of belang in, op of geassocieerd met de Website of de inhoud ervan aan u over.

Uw beperkte rechten op toegang tot en gebruik van de website

Het bekijken of downloaden van inhoud, verleent u slechts een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor gebruik door u uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor herpublicatie, distributie, toewijzing, sublicentie, verkoop, voorbereiding van afgeleide werkt of ander gebruikGeen enkel deel van de inhoud, vorm of document mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een systeem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch, behalve voor persoonlijk gebruik (maar niet voor wederverkoop of herdistributie).

Onze rechten

Wij hebben het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, om:

 • passende juridische stappen ondernemen, inclusief, maar niet beperkt tot, verwijzing naar of samenwerking met wetshandhavings- of regelgevende instanties, of het op de hoogte stellen van de benadeelde partij van enig illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website;
 • uw toegang tot de gehele of een deel van de Website beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, enige schending van deze Overeenkomst; en,
 • te allen tijde dergelijke acties ondernemen met betrekking tot uw input die naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast wordt geacht, inclusief, maar niet beperkt tot, het schenden van de Overeenkomst.

U BENT UITSLUITEND EN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN UW COMPUTER, INTERNET EN GEGEVENSBEVEILIGING.

U ZIET AF VAN EN HOUDT SCHADELIJKE BEDRIJF EN HAAR MOEDER, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN OPVOLGERS VAN BEDRIJF EN EEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN MET BETREKKING TOT ENIG ONDERZOEK DOOR HET BEDRIJF OF WETTELIJKE HANDHAVING.

Links en inhoud van derden

Voor uw gemak kan deze website links of verwijzingen bevatten naar sites van derden of inhoud van derdenWe doen geen uitspraken over andere websites of inhoud van derden die toegankelijk zijn vanaf deze websiteAls u ervoor kiest om dergelijke sites te bezoeken, doet u dit op eigen risicoWe hebben geen controle over de inhoud van derden of dergelijke sites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke sites of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervanU bent onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke sites van derden.

Disclaimers

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD EN ALLE GOEDEREN, DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE GEVONDEN OF VERKREGEN WORDEN, OP EIGEN RISICO ISDE WEBSITE, DE INHOUD EN ALLE GOEDEREN, DIENSTEN, DIGITALE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE GEVONDEN OF VERKREGEN WORDEN, WORDEN GELEVERD OP EEN"AS IS"EN"ZOALS BESCHIKBAAR"BASIS, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF IMPLICIET MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKHET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF OF HAAR RESPECTIEVE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF OPVOLGERS GEEN GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING OF VERTEGENWOORDIGING BIEDEN NAUWKEURIGHEID, VALUTA OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN OF DAT GOEDEREN, DIENSTEN, DIGITALE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE GEVONDEN OF VERKREGEN ZIJN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN DAT ONZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT OF DE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DESTRUCTIEVE CODE.

Hoe we onze aansprakelijkheid jegens u beperken

TENZIJ DERGELIJKE UITSLUITINGEN WETTELIJK VERBODEN ZIJN, ZAL HET BEDRIJF NOCH HAAR RESPECTIEVE BESTUURDERS, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF UW LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL ZIJN VOOR ELKE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, SPECIALE OF STRAFSCHADE VAN WELKE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN ENIGE SCHADE VOOR ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, KOSTENKOSTEN, VERLIES VAN ZAKELIJKHEID, ZAKELIJKE KANS OVEREENKOMSTSTRIJD, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDStheorie, OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAREN EN OF HET BEDRIJF WAS OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om het Bedrijf, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, contractanten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, en cedeert van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Overeenkomst of uw gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, sites en inhoud van derden, elk gebruik van de inhoud en diensten van de Website anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst of elk gebruik van goederen, digitale producten en informatie die op deze Website zijn gekocht.

Indieningsnormen

Zonder het voorgaande te beperken, garandeert en stemt u ermee in dat alles wat u indient, plaatst, publiceert, weergeeft of verzendt (gezamenlijk"verzendt") naar de website, naar andere gebruikers of andere personen (gezamenlijk"uw invoer"), niet:

 • Op welke manier dan ook de toepasselijke wetten schenden.
 • Op enigerlei wijze in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van websites van derden die aan de Website zijn gekoppeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot socialemediawebsites van derden.
 • Materiaal opnemen of bevatten dat uitbuitend, obsceen, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, hatelijk, lasterlijk, seksueel expliciet of pornografisch, gewelddadig, opruiend of discriminerend is op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd of andere dergelijke wettelijk verboden gronden of anderszins aanstootgevend zijn, een dergelijke beslissing dient naar eigen goeddunken van het Bedrijf te worden gemaakt;
 • Betrokken zijn bij stalking, pogingen om een persoon (inclusief minderjarigen) op enigerlei wijze uit te buiten of schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins, of om persoonlijke informatie te vragen zoals verboden volgens toepasselijke wetten, voorschriften of code;
 • het betrekken, verstrekken of bijdragen van valse, onnauwkeurige of misleidende informatie;
 • Zich voordoen of proberen te doen voor het Bedrijf, een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, door het gebruik van e-mailadressen of schermnamen die zijn gekoppeld aan een van de voorgaande);
 • Het verzenden of verzenden van advertenties of promoties zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, het verkopen of aanmoedigen van andere commerciële activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot"spam","junkmail","kettingbrief", prijsvragen, sweepstakes en andere verkooppromoties, ruilhandel of advertenties of andere soortgelijke verzoeken.
 • Elk ander gedrag aanmoedigen dat het gebruik of genot van de Website door iemand beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Website kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid;
 • ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken of een andere persoon van streek maken, in verlegenheid brengen of alarmeren;
 • Een illegale activiteit promoten, of een onwettige handeling verdedigen, promoten of ondersteunen; en,
 • De indruk wekken dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.

Jouw input

Behoudens het privacybeleid (zoals hieronder gedefinieerd), is geen van uw invoer (behalve creditcardgegevens) die u op de website indient, onderworpen aan enige vertrouwelijkheid door het bedrijfDoor uw input aan de Website te verstrekken, verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen en serviceproviders, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers, en wijst u het recht toe op een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet- exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, uitvoeren, weergeven, distribueren en anderszins openbaar maken aan derden van dergelijk materiaal (behalve voor creditcardinformatie) voor welk doel dan ook en in overeenstemming met uw accountinstellingen en/of om dergelijk materiaal in welke vorm dan ook op te nemen, medium of technologie over de hele wereld zonder vergoeding aan uU doet verder afstand van alle morele rechten of andere rechten van auteurschap als voorwaarde voor het indienen van uw input.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u, niet het bedrijf, noch haar respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, contractanten, licentiegevers, leveranciers of opvolgers, volledig verantwoordelijk bent voor al uw input die u indient of bijdraagt, en u bent volledig verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk, inclusief jegens derden, voor dergelijke inhoud en de nauwkeurigheid ervanWij zijn niet verantwoordelijk of wettelijk aansprakelijk jegens een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van uw input die door u of een andere gebruiker van de Website is ingediend.

Online aankopen

 • Alle bestellingen, aankopen of transacties voor de verkoop van goederen, digitale producten of informatie die via deze Website worden gedaan, zijn onderworpen aan de volgende aanvullende verkoopvoorwaarden:
  • U mag geen goederen, digitale producten of informatie van deze website bestellen of verkrijgen als het u:(i) verboden is om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze website of de inhoud, goederen, digitale producten of informatie van deze website door de toepasselijke wetgeving of (ii) u zich buiten de geografische regio bevinden waar de goederen, digitale producten of informatie te koop zijn;
  • U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om, onder deze Overeenkomst, alle goederen, digitale producten of informatie die in uw bestelling worden vermeld, te kopenAlle bestellingen moeten door ons worden geaccepteerd, anders zijn we niet verplicht om dergelijke goederen, digitale producten of informatie aan u te verkopenWe kunnen ervoor kiezen om naar eigen goeddunken bestellingen niet te accepteren, zelfs nadat we je een bevestigingsmail hebben gestuurd met je bestelnummer en details van de artikelen die je hebt besteld;
  • Alle prijzen, kortingen en promoties die op deze Website worden geplaatst, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigdDe prijs en valuta die voor goederen, digitale producten of informatie in rekening worden gebracht, zijn de prijs en valuta die op deze website worden geadverteerd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, onderhevig aan de voorwaarden van eventuele promoties of kortingen die van toepassing kunnen zijnDe prijs en de valuta die in rekening wordt gebracht, worden duidelijk in het winkelwagentje vermeld voordat u uw aankoop bevestigtPrijsverhogingen gelden alleen voor bestellingen die na het moment van de verhoging zijn geplaatstGeposte prijzen zijn exclusief belastingen of kosten voor verzending en verwerkingAl dergelijke belastingen en toeslagen worden toegevoegd aan uw totale prijs en worden gespecificeerd in uw winkelwagentje en in uw e-mail met orderbevestigingWe streven ernaar om nauwkeurige prijsinformatie weer te geven; we kunnen echter af en toe onbedoelde typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen maken met betrekking tot prijzen en beschikbaarheidWe behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren en om alle bestellingen die uit dergelijke gebeurtenissen voortvloeien te annuleren;
  • De betaling moet door ons zijn ontvangen voordat wij een bestelling door ons accepterenWe accepteren PayPal, Visa, American Express en Mastercard voor alle aankopen, maar het Bedrijf kan op geen enkel moment de beschikbaarheid van een betalingsmethode garanderen en het Bedrijf kan naar eigen goeddunken een betalingsmethode tijdelijk of permanent toevoegen, verwijderen of opschortenU verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat:(i) de creditcardgegevens die u aan ons verstrekt waar, correct en volledig zijn, (ii) u naar behoren gemachtigd bent om een dergelijke creditcard te gebruiken voor de aankoop, (iii) kosten die door u zijn gemaakt wordt gehonoreerd door uw creditcardmaatschappij, en (iv) u betaalt de door u gemaakte kosten tegen de vermelde prijzen, inclusief verzend- en administratiekosten en alle toepasselijke belastingen, indien van toepassingAls u met een creditcard betaalt, machtigt u ons om uw creditcard of bankrekening in rekening te brengen voor alle te betalen vergoedingen en geeft u ons verder toestemming om een derde partij te gebruiken om betalingen te verwerken, en stemt u in met de openbaarmaking van uw betalingsinformatie aan een dergelijke derde partij; en,
 • Verzendingen & Levering.
  • Wij zullen de verzending van de goederen naar u regelen!Kijk op de individuele productpagina voor specifieke bezorgoptiesU betaalt alle verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.
  • Het eigendomsrecht en het risico van verlies gaan op u over bij de overdracht van de producten aan de vervoerder/leveringVerzend- en leveringsdata zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerdWij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in verzendingen.

Privacybeleid

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de website valt onder ons privacybeleid dat u kunt vinden op stores.enzuzo.com/apps/enzuzo/privacy (het"Privacybeleid").

Toepasselijk recht

De Website en deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Noorwegen en alle toepasselijke federale wetten die daarop van toepassing zijn, zonder gevolg te geven aan een keuze of conflict van wettelijke bepaling, principe of regel en niettegenstaande uw woonplaats, verblijfplaats of fysieke locatie.

Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Website en/of deze Overeenkomst zal worden ingesteld bij de rechtbanken van Noorwegen , en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken in een dergelijke actie of procedureU doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie van dergelijke rechtbanken.

De partijen komen overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing is op deze overeenkomst of de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde van deze overeenkomst.

Andere zaken

De kopjes in deze Overeenkomst zijn alleen ter referentie en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website, de inhoud ervan en alle goede, digitale producten of informatie die op de website zijn gekocht en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en het bedrijf.

Het nalaten van het Bedrijf om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een dergelijke bepaling af te dwingen.

Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht.

 • We kunnen u op grond van deze Overeenkomst elke kennisgeving sturen door:(i) een bericht te sturen naar het e-mailadres dat u ons opgeeft en ons toestemming geeft om te gebruiken; of (ii) door op de Website te postenKennisgevingen die per e-mail worden verzonden, zijn van kracht wanneer we de e-mail verzenden en kennisgevingen die we per post verstrekken, zijn van kracht na publicatieHet is uw eigen verantwoordelijkheid om uw e-mailadres actueel te houden.
 • Om ons op de hoogte te stellen onder deze Overeenkomst, moet u als volgt contact met ons opnemen:(i) per persoonlijke bezorging, koeriersdienst of aangetekende of aangetekende post naar TriEye AS, Fjordveien 65, 3490, KlokkarstuaWe kunnen het adres voor kennisgevingen aan ons bijwerken door een kennisgeving op deze website te plaatsenKennisgevingen via persoonlijke bezorging zijn onmiddellijk van kracht zodra ze persoonlijk zijn ontvangen door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijfKennisgevingen die per koeriersdienst of aangetekende of aangetekende post worden verzonden, zijn van kracht zodra ze zijn ontvangen en wanneer een bevestiging is gegeven als bewijs van ontvangst van de kennisgeving.

Deze website wordt beheerd door TriEye AS Fjordveien 65, 3490, Klokkarstua , +47 400 33 774

Mocht u zich bewust worden van misbruik van de website, inclusief lasterlijk of lasterlijk gedrag, dan moet u dit aan het Bedrijf meldenAlle meldingen van misbruik en andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Website moeten worden gericht aan policy@trieye.com.

Laatst bijgewerkt:01/04/2022